AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-09 11:33:38 -0500
Original:
October 2017 Newsletter, Volume 118
Tags:

Banner od caitie s novinami, kde jsou na stránkách jména a loga OTW a jejích projekt?

I. úSPě?Ná KAMPA? ZA ZíSKáNí ?LEN?!

OTW (Spole?nost pro transformativní tvorbu) nedávno uskute?nila ?íjnovou Kampaň za získání ?len?, a to pod taktovkou vyboru pro Rozvoj a ?lenství, s pomocí vybor? pro Komunikaci a vněj?í vztahy, P?eklady, Strategie, design a rozvoj webovych stránek a dal?ími. V pr?běhu kampaně se nám poda?ilo získat p?es 137000 dolar? - ?ím? jsme p?ekonali ná? cíl 115000 dolar? – od 5500 jednotlivych p?ispěvatel?, reprezentujících více ne? 70 stát?. Pro je?tě vět?í up?esnění: 2733 p?íspěvk? p?i?lo od dárc?, kte?í p?ispěli poprvé; 1243 novych ?len? se bude moci volit v p?í?tích volbách do Zastupitelstva OTW a v pr?běhu p?í?tího měsíce budeme rozesílat 110 děkovnych dárk?!

Děkujeme v?em, kte?í p?ispěli a pomohli kampaň propagovat. Va?e podpora pro nás hodně znamená. Pokud jste kampaň nestihli, nevadí. P?íspěvky p?ijímáme kdykoliv a děkovné dárky jsou k také v?dy k dispozici.

II. Co nového na AO3

Vybor pro P?ístupnost, design a technologie měl v ?íjnu plné ruce práce. Nejd?íve se Archive of Our Own – AO3 (Ná? vlastní archiv) p?epnul do vychozího módu bezpe?ného prohledávání (HTTPS) , bohu?el server v období největ?ího náporu zaznamenával problémy s na?ítáním, tak?e vychozí nastavení se změnilo zpět na HTTP. Pokud ale preferujete prohlí?ení AO3 skrze zabezpe?ené odkazy nebo doplňky v prohlí?e?i, je to stále mo?né.

Jakmile budou nainstalovány nové, vykonněj?í servery (u? brzy!), HTTPS bude vychozím nastavením u? napo?ád. U?ivatel?m, kte?í ve svych pracích pou?ívají audio nebo video p?ehráva?e (pro nahrávání audio povídek nebo fanou?kovskych videí), doporu?ujeme p?e?íst si multimediální obsah a bezpe?né prohlí?ení aby se dozvěděli, jak se jich tato změna dotkne.

Dal?í zále?itostí, kterou vybor v ?íjnu ?e?il, byli spamme?i, kte?í vytvá?eli fale?né práce a sbírky na AO3, a ty pak odkazovaly na jejich stránky. Velice dob?e se p?izp?sobili systému a funkcím, které AO3 pou?ívá a zaplavili po?adník s pozvánkami na AO3 jednorázovymi emailovymi adresami pro zalo?ení novych ú?t?. Jako do?asné ?e?ení byl po?adník pro pozvánky uzav?en, aby se odleh?il nápor na vybor Dohledu a získali jsme více ?asu na prodiskutování a zavedení kone?ného ?e?ení, které bude bránit těm nejhor?ím spamovym útok?m.

Vybor Otev?enych dve?í byl v ?íjnu také zaneprázdněn – dokon?il import The Collators' Den a povídkové sekce Unknowable Room. Oznámili také import West Wing Fanfiction Central, MTAC a Firefly's Glow.

A v dal?ích novinkách tykajících se AO3 - Dokumenty AO3 aktualizovali Vzhledy a FAQ pro AO3 rozhraní pro ty, kte?í preferují p?izp?sobit si vzhled AO3 a svych prací.

Závěrem, Podpora obdr?ela v ?íjnu p?ibli?ně 1600 po?adavk? a Dohled p?es 1000 po?adavk?.

III. PRáVNí OBRANA A FANOU?KOVSKá AKADEMIE

Skvělé zprávy z Právního vyboru! Na základě petice OTW zaslané na americky ú?ad pro autorská práva, byla obnovena "vyjimka pro tv?rce videí", která jim a dal?ím tv?rc?m nekomer?ních videí umo?ňuje získávat video materiál z DVD, Blu-Ray a online zdroj?, a pou?ívat ho ani? by poru?ovali zákon o autorskych právech v rámci DMCA.

Právní vybor také zaslal petici pro up?esnění a roz?í?ení existujících vyjimek pro remix videa a multimediální e-booky a také je nadále hodlá podporovat. V nadcházejících měsících m??ete o?ekávat updaty o pr?běhu této petice, ale také ?ádosti o va?e p?íběhy, které by pomohly této petici p?ispět k úspěchu.

TWC také ?ádá o va?i pomoc. Pro nová vydání Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorby a kultury) se shání dva ?lánky. Jedno vydání je o Metodách fanou?kovskych studií a dal?í o Fanfikci a starověkych písa?skych kulturách. Návod a datum pro zaslání ?lánk? jsou k dispozici na odkazech.

IV. VEDENí

P?edstavenstvo OTW p?ivítalo t?i nové ?leny, kte?í prvního ?íjna oficiálně zapo?ali svoji funkci a rozlou?ilo se s Alex, Aline a Katarinou, jejich? funk?ní období nyní skon?ilo. Odchozím ?editel?m tímto děkujeme za jejich slu?bu.

Správa financí vydala tento měsíc update k rozpo?tu OTW pro rok 2017. Děkujeme v?em, kte?í se 15. ?íjna zú?astnili otev?eného chatu a pokládali dotazy. Mezitím také pokra?ují p?ípravy na první audit ú?etnictví OTW, u kterého p?edpokládáme, ?e se bude konat ka?dy rok.

V. V?ECHNO JE TO O LIDECH

Ke dni 27. ?íjna má OTW 714 dobrovolník?. \o/

Nejnověj?í pohyb personálu jak je zaznamenán vyborem pro
Dobrovolníky a nábor je vypsán ní?e:

Noví ?lenové vybor?: Jess Hindes (Komunikace a vněj?í vztahy), 2 dal?í ?lenové personálu Komunikací a vněj?ích vztah?, 1 ?len personálu P?eklad?, ironysupplement (Správa systém?), 1 dal?í ?len personálu Správy systém?, AliceandJane (Dohled), guro (Dohled), 1 dal?í ?len personálu Dohledu
Noví dobrovolníci pro Správce tag?: li-sus, batgirlSwrite, a Kyubey Kotone
Noví dobrovolníci pro P?eklady: alive, nyxmidnight
Odcházející ?editelé: Alex Tischer, Aline Carr?o, Katarina Harju
Odcházející p?edsedové vybor?: Mahewa (Volební vybor)
Odcházející ?lenové vybor?: Minx (Dokumenty AO3), JessicaLovesSocks2658 (Dohled a Dokumenty AO3), Supergreak (Správci tag?), Marchiveofourowno.coman (Správci tag?) a 2 dal?í ?lenové personálu Správc? tag?
Odcházející dobrovolníci pro Správce tag?: 4 dobrovolníci Správc? tag?
Odcházející dobrovolníci pro P?eklad: HLITH, Chiralivity, a Jessica Park

Pro více informací o poli p?sobnosti na?ich vybor? nav?tivte seznam vybor? na na?em webu.


OTW je nezisková kmenová archiveofourowno.comanizace zast?e?ující mno?ství projekt?, v?etně AO3, Fanlore, Otev?enych dve?í, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanou?ky vedená a zcela p?íspěky podporovaná archiveofourowno.comanizace s personálem sestavenym ?istě z dobrovolník?. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o tymu dobrovolník?, ktery tento ?lánek p?elo?il, podívejte se na stránky P?ekladu.