AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-09 11:33:45 -0500
Original:
October 2017 Newsletter, Volume 118
Tags:

Λ?βαρο απ? την caitie που δε?χνει εφημερ?δα με τα ον?ματα και τα λογ?τυπα του OTW και των προγραμμ?των του στι? σελ?δε? τη?

I. ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ!

Το OTW (Οργανισμ?? Μετασχηματιστικ?ν ?ργων) πραγματοπο?ησε πρ?σφατα την εκστρατε?α για μ?λη το? Οκτωβρ?ου 2017, η οπο?α διεξ?χθη απ? την Επιτροπ? Αν?πτυξη? & Μελ?ν με τη βο?θεια τη? Επιτροπ?? Επικοινωνι?ν, τη? Μεταφραστικ?? Επιτροπ??, τη? Επιτροπ?? Αν?πτυξη? Ιστο? και ?λλων. Κατ? τη δι?ρκεια αυτ?? τη? εκστρατε?α?, ξεπερ?σαμε τον στ?χο μα? των $115.000, συγκεντρ?νοντα? ?νω των $137.000 απ? περισσ?τερε? απ? 5.500 μεμονωμ?νε? δωρε??, οι οπο?ε? αντιπροσ?πευαν π?νω απ? 70 χ?ρε?. Για να το αναλ?σουμε λ?γο παραπ?νω: 2.733 δωρε?? πραγματοποι?θηκαν απ? ν?ου? δωρητ??, 1.243 ν?α μ?λη ?χουν δικα?ωμα ψ?φου στι? εκλογ?? τη? επ?μενη? χρονι?? για το Διοικητικ? Συμβο?λιο του OTW και σ?ντομα θα αποστε?λουμε 110 ευχαριστ?ρια δ?ρα τον επ?μενο μ?να!

Ευχαριστο?με ?λου? εσ?? που κ?νατε δωρε? και προωθ?σατε το ν?ο. Η υποστ?ριξ? σα? σημα?νει τ?σα πολλ? για εμ??. Και αν χ?σατε την εκστρατε?α, μην ανησυχε?τε, δεχ?μαστε δωρε?? οποιαδ?ποτε στιγμ? και τα ευχαριστ?ρια δ?ρα ε?ναι π?ντοτε διαθ?σιμα.

II. ΣΤΟ AO3

Η Επιτροπ? Προσβασιμ?τητα?, Σχεδιασμο? & Τεχνολογ?α? ε?χε ?ναν πολυ?σχολο Οκτ?βριο. Κατ’ αρχ??, το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχε?ο Μα?) ?λλαξε την προεπιλογ? του σε ασφαλ? περι?γηση (HTTPS), ωστ?σο στη συν?χεια αντιμετ?πισε κ?ποια προβλ?ματα με τον φ?ρτο των διακομιστ?ν κατ? τι? ?ρε? αιχμ??, οπ?τε η προεπιλογ? επαν?λθε στο HTTP. Εξακολουθε? να ε?ναι δυνατ? η περι?γηση στο AO3 με HTTPS ακολουθ?ντα? ασφαλε?? συνδ?σμου? ? χρησιμοποι?ντα? ?να πρ?σθετο του πλοηγο? σα?, εφ?σον την προτιμ?τε.

?ταν οι μετωπια?οι διακομιστ?? (?ρχονται σ?ντομα!) εγκατασταθο?ν, το HTTPS θα ε?ναι οριστικ? το προεπιλεγμ?νο πρωτ?κολλο. Προτρ?πουμε του? χρ?στε? που χρησιμοποιο?ν προγρ?μματα αναπαραγωγ?? ?χου ? β?ντεο στα ?ργα του? (για να αναρτ?σουν ομιλο?σα λογοτεχν?α θαυμαστ? (audiobook) ? β?ντεο θαυμαστ?ν) να διαβ?σουν σχετικ? με τα ενσωματωμ?να πολυμ?σα και την ασφαλ? περι?γηση για να μ?θουν π?? θα του? επηρε?σει αυτ? η αλλαγ?.

?να ?λλο ζ?τημα το οπο?ο αντιμετ?πισε η Επιτροπ? Προσβασιμ?τητα?, Σχεδιασμο? & Τεχνολογ?α? τον Οκτ?βριο ε?ναι οι χρ?στε? που δημιουργο?ν ψε?τικα ?ργα και συλλογ?? στο AO3 με σ?νδεσμο στα δικ? του? προ??ντα. ?χουν γ?νει πολ? ικανο? στο να χρησιμοποιο?ν τι? λειτουργ?ε? του AO3 και κατακλ?ζουν τη σειρ? για απ?κτηση πρ?σκληση? με αναλ?σιμε? ηλεκτρονικ?? διευθ?νσει? (email) για να δημιουργ?σουν ν?ου? λογαριασμο??. Ω? βραχυπρ?θεσμο μ?τρο, η σειρ? για απ?κτηση πρ?σκληση? απενεργοποι?θηκε, ?στε να ελαττ?σουμε τον φ?ρτο εργασ?α? τη? Επιτροπ?? Κατ?χρηση? και να αφ?σουμε περιθ?ριο χρ?νου προκειμ?νου να συζητ?σουμε και να εφαρμ?σουμε μια λ?ση για να αποτρ?ψουμε χειρ?τερε? επιθ?σει? απ? ανεπιθ?μητα ?ργα.

Η Επιτροπ? των Ανοιχτ?ν Πορτ?ν υπ?ρξε και αυτ? πολυ?σχολη τον Οκτ?βριο, ολοκληρ?νοντα? την εισαγωγ? του The Collators' Den και του τμ?ματο? τ?? λογοτεχν?α? θαυμαστ?ν το? Unknowable Room. Ανακοιν?θηκαν επ?ση? οι εισαγωγ?? των West Wing Fanfiction Central, MTAC και Firefly's Glow.

Προχωρ?ντα? σε ?λλα ν?α σχετικ? με το AO3, η Επιτροπ? Εγγρ?φων του AO3 ενημ?ρωσε τι? Συχν?? Ερωτ?σει? για τα Θ?ματα και τη Διεπαφ? του AO3, για ?σου? προτιμο?ν να προσαρμ?σουν την εμφ?νιση του AO3 και των ?ργων του?.

Τ?λο?, η Επιτροπ? Υποστ?ριξη? ?λαβε τον Οκτ?βριο περ?που 1600 δελτ?α και η Επιτροπ? Κατ?χρηση? ?λαβε π?νω απ? 1000 αναφορ??.

III. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑ?ΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΩΝ

Καταπληκτικ? ν?α απ? τη Νομικ? Επιτροπ?! Σε απ?ντηση τη? α?τηση? του OTW, το Γραφε?ο Πνευματικ?? Ιδιοκτησ?α? των ΗΠΑ αναν?ωσε την "απαλλαγ? των μοντ?ρ" που επιτρ?πει στου? μοντ?ρ και στου? υπ?λοιπου? δημιουργο?? μη εμπορικ?ν β?ντεο-διασκευ?ν να αποκρυπτογραφο?ν τμ?ματα β?ντεο απ? DVD, Blu-Ray και διαδικτυακ?? πηγ?? προκειμ?νου να προβο?ν σε θεμιτ? χρ?ση αυτ?ν, χωρ?? να παραβι?ζουν τι? διατ?ξει? "εναντ?ον τη? παρ?καμψη?" του DMCA.

Η Νομικ? Επιτροπ? ?χει επ?ση? καταθ?σει αιτ?σει? για την αποσαφ?νιση και διε?ρυνση των υφιστ?μενων απαλλαγ?ν για τα β?ντεο-διασκευ?? και ηλεκτρονικ? βιβλ?α πολυμ?σων (multimedia e-books) και θα συνεχ?σει να εργ?ζεται για να τα υποστηρ?ξει. Με?νετε συντονισμ?νοι—του? επ?μενου? μ?νε? δε θα υπ?ρξουν μ?νο ενημερ?σει? προ?δου, αλλ? και ?να α?τημα για τι? δικ?? σα? εμπειρ?ε? ω? βο?θεια για την επιχειρηματολογ?α υπ?ρ αυτ?ν των διευκριν?σεων και επεκτ?σεων!

Η Επιτροπ? για το TWC ζητ? κι εκε?νη τη γν?μη και τα σχ?λι? σα?. Υπ?ρχουν δ?ο ν?ε? εκκλ?σει? υποβολ?? επιστημονικ?ν ?ρθρων για τα επερχ?μενα τε?χη του Transformative Works and Cultures – TWC (Μετασχηματιστικ? ?ργα και Κουκτο?ρε?). Η μ?α ε?ναι για το τε?χο? με θ?μα τι? Μεθοδολογ?ε? των Σχετικ?ν με το Fandom Σπουδ?ν και η ?λλη ε?ναι για το τε?χο? με θ?μα Λογοτεχν?α Θαυμαστ?ν και Αρχα?οι Πολιτισμο? με Αντιγραφε?? Κειμ?νων. Οι οδηγ?ε? υποβολ?? και οι προθεσμ?ε? ε?ναι διαθ?σιμε? στου? συνδ?σμου?.

IV. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το Διοικητικ? Συμβο?λιο του OTW καλωσ?ρισε τρ?α καινο?ρια μ?λη, τα οπο?α ξεκ?νησαν επ?σημα την 1η Οκτωβρ?ου και αποχαιρ?τησε τι? Alex, Aline και Katarina, των οπο?ων οι θητε?ε? ?χουν πλ?ον ολοκληρωθε?. Ευχαριστο?με τι? πρ?ην Διευθ?ντριε? για τι? υπηρεσ?ε? του?.

Η Επιτροπ? Οικονομικ?ν δημοσ?ευσε αυτ?ν τον μ?να μια ενημ?ρωση για τον προ?πολογισμ? του 2017 του OTW. Ευχαριστο?με ?λου? ?σου? παρευρ?θηκαν στην ανοιχτ? συζ?τηση στι? 15 Οκτωβρ?ου για να θ?σουν ερωτ?σει?. Εν τω μεταξ?, συνεχ?ζονται ακ?μη οι προετοιμασ?ε? για τον πρ?το λογιστικ? ?λεγχο των οικονομικ?ν εκθ?σεων του OTW, κ?τι που περιμ?νουμε να συμβα?νει ετησ?ω? απ? εδ? και π?ρα.

V. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΗ ΟΛΑ

Απ? τι? 27 Οκτωβρ?ου, το OTW ?χει 714 εθελοντ??. \o/

Ακολουθο?ν οι πρ?σφατε? μετακιν?σει? προσωπικο? που ολοκληρ?θηκαν απ? την Επιτροπ? Εθελοντ?ν και Προσλ?ψεων:

Ν?ο Προσωπικ? στι? Επιτροπ??: Jess Hindes (Επιτροπ? Επικοινωνι?ν), 2 μ?λη προσωπικο? τη? Επιτροπ?? Επικοινωνι?ν, 1 μ?λο? προσωπικο? τη? Μεταφραστικ?? Επιτροπ??, ironysupplement (Επιτροπ? Διαχε?ριση? Συστημ?των), ?λλο 1 μ?λο? προσωπικο? τη? Επιτροπ?? Διαχε?ριση? Συστημ?των, AliceandJane (Επιτροπ? Κατ?χρηση?), guro (Επιτροπ? Κατ?χρηση?), ?λλο 1 μ?λο? προσωπικο? τη? Επιτροπ?? Κατ?χρηση?
Ν?οι Εθελοντ?? στην Επιτροπ? Οργ?νωση? Ετικετ?ν: li-sus, batgirlSwrite και Kyubey Kotone
Ν?οι Εθελοντ?? Μεταφραστ??: alive, nyxmidnight
Πρ?ην Διευθ?ντριε?: Alex Tischer, Aline Carr?o, Katarina Harju
Πρ?ην Πρ?εδροι Επιτροπ?ν: Mahewa (Επιτροπ? Εκλογ?ν)
Πρ?ην Προσωπικ? Επιτροπ?ν: Minx (Επιτροπ? Εγγρ?φων του AO3), JessicaLovesSocks2658 (Επιτροπ? Κατ?χρηση? και Επιτροπ? Εγγρ?φων του AO3), Supergreak (Επιτροπ? Οργ?νωση? Ετικετ?ν), Marchiveofourowno.coman (Επιτροπ? Οργ?νωση? Ετικετ?ν) και ?λλα 2 μ?λη προσωπικο? τη? Επιτροπ?? Οργ?νωση? Ετικετ?ν
Πρ?ην Εθελοντ?? στην Επιτροπ? Οργ?νωση? Ετικετ?ν: 4 εθελοντ?? τη? Επιτροπ?? Οργ?νωση? Ετικετ?ν
Πρ?ην Εθελοντ?? Μεταφραστ??: HLITH, Chiralivity και Jessica Park

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για τι? ευθ?νε? των επιτροπ?ν, παρακαλο?με δε?τε τη λ?στα των επιτροπ?ν στην ιστοσελ?δα μα?.


Το OTW ε?ναι ο μη κερδοσκοπικ??, μητρικ?? οργανισμ?? πολλ?ν προγραμμ?των, συμπεριλαμβανομ?νου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτ?ν Πορτ?ν, του TWC και τη? Νομικ?? Υπερ?σπιση? του OTW. Ε?μαστε ?να? οργανισμ?? που διοικε?ται απ? θαυμαστ??, στηρ?ζεται εξ ολοκλ?ρου σε δωρε?? και στελεχ?νεται απ? εθελοντ??. Ανακαλ?ψτε περισσ?τερα για εμ?? στην ιστοσελ?δα του OTW. Για να μ?θετε περισσ?τερα για του? εθελοντ??-μεταφραστ?? μα?, που μετ?φρασαν αυτ?ν την αν?ρτηση, μεταβε?τε στη σελ?δα τ?? Μεταφραστικ?? Επιτροπ??.