AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-20 12:12:43 -0500
Original:
The Boy / Michael Shanks Archive is Moving to the AO3
Tags:

nápis The Boy / Michael Shanks

The Boy/Michael Shanks, importujeme archiv pro fanfikce zahrnující v?echny postavy ztělesněné Michaelem Shanksem do Archive of Our Own - AO3 (Na?eho vlastního archivu).

V tomto p?íspěvku:

Men?í objasnění

Archiv fanfikcí The Boy/Michael Shanks jsou webové stránky ur?ené pro gen, het ?i slash tvorbu tykající se jakékoli postavy ztělesněné Michaelem Shanksem. Na AO3 se archiv stěhuje proto, aby k němu mělo p?ístup co nej?ir?í ?tená?ské obecenstvo na co nejdel?í dobu a aby ji? správa serveru a webovych stránek nezávisela pouze na jedné jediné osobě, jako tomu bylo doposud.

Open Doors (Otev?ené dve?e) budou s alice ttlg pracovat na importu The Boy/Michael Shanks archivu do samostatné, prohledávatelné sbírky na AO3.

Práce z The Boy/Michael Shanks archivu za?neme do AO3 p?esouvat po listopadu.

Co to znamená pro autory, kte?í mají práce v The Boy/Michael Shanks archivu?

Na emailovou adresu budou autor?m ohledně p?evodu zaslána upozornění. P?ed p?evodem se budeme sna?it vyhledat existující kopie prací. Pokud kopii na AO3 najdeme, místo p?evodu ji p?izveme do sbírky. V?echny na ?ádost autora archivované práce budou ve svém shrnutí obsahovat autorovo jméno.

V?echny importované práce budou nastaveny tak, aby byly viditelné pouze p?ihlá?enym u?ivatel?m AO3. A? se o své práce p?ihlásíte, budete je moci u?init ve?ejně viditelnymi. Po 30 dnech budou v?echny práce, k nim? se nikdo nep?ihlásí, zviditelněny v?em náv?těvník?m. Otev?ené dve?e pak zajistí p?esměrování odkaz? a stránka bude definitivně uzav?ena.

Prosím, kontaktujte Otev?ené dve?e pod svym/i The Boy/Michael Shanks pseudonymem/y a emailovou adresou v p?ípadě, ?e:

  1. Chcete, abychom va?e práce importovali, ale pot?ebujete upozornění poslat na jinou e-mailovou adresu, ne? jakou jste pou?ívali v p?vodním archivu
  2. U? máte ú?et na AO3 a své práce jste si importovali sami.
  3. Byste chtěli své práce importovat sami (i v p?ípadě, ?e nemáte ú?et na AO3).
  4. Nechcete, aby byly va?e práce importovány na AO3.
  5. Budete rádi, kdy? zachováme va?e práce na AO3, ale p?ejete si, abychom smazali va?e jméno.
  6. Máte jiné dotazy, se kterymi vám m??eme pomoci.

Do p?edmětu va?eho e-mailu prosím uve?te jméno archivu. Pokud ji? na e-mail spojeny s va?ím ú?tem na The Boy/Michael Shanks archivu nemáte p?ístup, prosím kontaktujte vybor Otev?enych dve?í a my vám pom??eme. (Bude skvělé, pokud jste práce zve?ejnili jinde nebo máte mo?nost jednodu?e dokázat, ?e vám pat?í. Pokud ne, budeme za ú?elem potvrzení va?eho vlastnictví spolupracovat s moderátorkou The Boy/Michael Shanks archivu.)

Nav?tivte prosím stránku Otev?enych dve?í pro instrukce k

Pokud máte dal?í dotazy...

Pokud máte dal?í dotazy, nav?tivte FAQ - ?asto kladené otázky k Otev?enym dve?ím, nebo kontaktujte vybor Otev?enych dve?í.

Bylo by skvělé, kdyby nám fanou?ci mohli
pomoci uchovat p?íběh The Boy/Michael Shanks archivu na Fanlore. Pokud jste v editování wiki nová?ci, nemějte strach! Podívejte se na portál pro nové náv?těvníky, nebo se zeptejte správc? Fanlore na tipy.

Jsme moc rádi, ?e m??eme pomoci zachovat The Boy / Michael Shanks archiv!

- Tym Otev?enych dve?í a alice ttlg

Tento p?íspěvek p?elo?ili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o na?í práci dozvědět více, nav?tivte stránku P?eklady na transformativeworks.archiveofourowno.com.