AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-20 12:13:17 -0500
Original:
The Boy / Michael Shanks Archive is Moving to the AO3
Tags:

The Boy / Michael Shanks banner

The Boy / Michael Shanks archiwum fanfiction dotycz?cej postaci granych przez Michaela Shanks jest importowane do Archive of Our Own – AO3 (Naszego W?asnego Archiwum).

W tym po?cie:

Obja?nienie sytuacji

Archiwum fanfiction The Boy / Michael Shanks jest wielo-michaelow? stron? dla opowiadań typu gen, het lub slash dotycz?cych jakiejkolwiek postaci granej przez Michaela Shanks. Przenosi si? ona do AO3 aby by? dost?pn? do jak najszerszej publiczno?ci przez jak najd?u?szy czas bez potrzeby wy??cznego polegania na jednej osobie w zwi?zku z utrzymywaniem serwerów i strony.

Open Doors (Drzwi Otwarte) b?d? wspó?pracowa? z alice ttlg nad importowaniem The Boy / Michael Shanks do osobnej, umo?liwiaj?cej wyszukiwanie kolekcji w AO3.

Zaczniemy importowa? prace z The Boy / Michael Shanks do kolekcji AO3 po zakończeniu listopada.

Co to znaczy dla twórców, którzy maj? prace na The Boy / Michael Shanks ?

Wy?lemy powiadomienie o imporcie na adres e-mail przypisany do ka?dego twórcy. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by znale?? ka?d? istniej?c? ju? prac? przed importowaniem. Je?li znajdziemy kopi? pracy na AO3, wcielimy j? do istniej?cej kolekcji zamiast j? importowa?. Wszystkie prace importowane w imieniu danego twórcy b?d? podpisane w linijce z pseudonimem autora lub w streszczeniu pracy.

Wszystkie importowane prace b?d? widoczne tylko dla zalogowanych u?ytkowników AO3. W momencie kiedy przejmiesz swoje prace, mo?esz zmieni? ich ustawienia, by by?y widoczne dla wszystkich. Po 30 dniach nieprzypisane prace b?d? widoczne dla wszystkich odwiedzaj?cych stron?. Drzwi Otwarte ustal? nast?pnie przekierowuj?ce linki URL, a stara strona zostanie zamkni?ta na sta?e.

Prosimy o przekazanie Drzwiom Otwartym swoich pseudonimów oraz adresów e-mail z The Boy / Michael Shank], je?li:

  1. Chcesz by?my importowali Twoje prace, ale potrzebujesz powiadomienia wys?anego na inny adres email ni? u?yty w oryginalnym/oryginalnym archiwum
  2. Masz ju? konto AO3 i sama/sam ju? importowa?a?/e? swoje prace.
  3. Chcesz samodzielnie importowa? swoje prace (nawet je?li nie masz jeszcze konta na AO3).
  4. Je?li NIE chcesz, by twoje prace by?y importowane do AO3.
  5. Je?li cieszy ci? to, ?e twoje prace b?d? zachowane w AO3, ale wolisz aby?my usun?li twój pseudonim.
  6. Je?li masz inne pytania, z którymi mogliby?my ci pomóc.

Prosimy o zawarcie nazwy archiwum w temacie maila. Je?li nie masz ju? dost?pu do adresu email powi?zanego z twoim kontem na The Boy / Michael Shanks skontaktuj si? z Drzwiami Otwartymi a my postaramy si? pomóc. (Je?li opublikowa?a?/e? prace gdzie indziej, lub znasz inny ?atwy sposób udowodnienia, ?e nale?? do ciebie, super! Je?li nie, nawi??emy wspó?prac? z moderatorem The Boy / Michael Shanks, by potwierdzi? twoje roszczenia.)

Prosimy, odwied? stron? Drzwi Otwartych w celu poznania instrukcji

A co je?li nadal masz pytania...

Je?li masz wi?cej pytań, odwied? dzia? FAQ/Najcze?ciej zadawane pytania Drzwi Otwartych lub skontaktuj si? z komisj? Drzwi Otwartych.

Chcieliby?my równie?, by fani pomogli nam zachowa? histori? The Boy / Michael Shanks na Fanlore. Je?li nie masz do?wiadczenia w edytowaniu wiki, nie martw si?! Sprawd? portal dla nowych odwiedzaj?cych, lub zapytaj administratorów Fanlore by uzyska? wi?cej informacji.

Cieszymy si?, ?e mo?emy pomóc zachowa? The Boy / Michael Shanks!

- Zespó? Drzwi Otwartych i alice ttlg

Ten post zosta? przet?umaczony przez wolontariuszy OTW. By dowiedzie? si? wi?cej o naszej pracy, odwied? stron? Komisji T?umaczeń na transformativeworks.archiveofourowno.com.