AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-22 11:33:21 -0500
Original:
Automatically hiding spam works
Tags:

Zadnjih nekoliko tjedana, Archive of Our Own – AO3 (Na? vlastiti arhiv) se bavi neuobi?ajeno velikim koli?inama spama stvorenih za ogla?avanje streaming sportskih doga?aja u?ivo. Poduzeli smo nekoliko koraka za rje?avanje tih spam sadr?aja, a u sljede?ih nekoliko dana poduzeti ?emo jo? jedan: automatsko skrivanje sadr?aja koje na?a usluga za otkrivanje ne?eljene po?te smatra spamom.

Ve? neko vrijeme upotrebljavamo taj detektor spama iza scene, koji ima stopu to?nosti od 99,3% kada je u pitanju prepoznavanje spam sadr?aja i komentara na AO3. To zna?i da postoji mala ?ansa da ?e neki radovi koji nisu spam biti neto?no ozna?eni kao spam.

Ako je Va?e djelo ozna?eno kao spam, poslat ?emo vam e-mail kako bismo Vas obavijestili. Na? tim za Zloupotrebu pregledati ?e Va?e djelo ?to je prije mogu?e i ponovno ga otkriti ako nije spam. Djela ne?e biti pregledana za kr?enje drugih Uvjeta kori?tenja dok su u redu ?ekanja za spam.

Ispri?avamo se svim korisnicima ?ija su djela nepravilno ozna?ena kao spam i svima koji trenuta?no ?ekaju da pregledamo i ispunimo njihov zahtjev za pozivnicom. Shva?amo da je ova situacija frustriraju?a, ali ovi koraci su nu?ni kako bismo omogu?ili iskustvo bez spama svim na?im korisnicima.

Zahvaljujemo se na strpljenju, te ako vidite spam koji nam je promaknuo, molimo prijavite to timu za Zloupotrebu!