AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-22 11:33:48 -0500
Original:
Automatically hiding spam works
Tags:

V posledních tydnech se Archive of Our Own - AO3 (Ná? vlastní archiv) potykal s nezvykle vysokym mno?stvím spamovych prací vytvo?enych za ú?elem propagace ?ivych p?enos? a sportovních událostí. Podstoupili jsme několik krok? s cílem vypo?ádat se s nimi a v několika p?í?tích dnech máme v plánu je?tě jeden dal?í: automatické skryvání prací ozna?enych na?ím pátracím systémem jako spam.

U?íváme tento systém v pozadí ji? nějakou dobu a jeho úspě?nost, kdy? p?ijde na identifikaci spamovych prací a komentá?? na AO3, je 99,3 %. To znamená, ?e existuje malá ?ance, ?e některé práce budou nesprávně ozna?eny jako spam.

Pokud je va?e práce ozna?ena jako spam, za?leme vám email s upozorněním. Ná? tym Dohledu se na va?i práci podívá, jak nejd?íve to jen bude mo?né, a odkryje ji v p?ípadě, ?e se o spam nejedná. Práce ve spamové frontě nebudou prohlí?eny pro jiná poru?ení Smluvních podmínek.

Omlouváme se v?em u?ivatel?m jejich? práce jsou nesprávně ozna?eny jako spam a v?em, kte?í v sou?asné době ?ekají na vyhodnocení a uznání jejich pozvánek. Uvědomujeme si, ?e tato situace je frustrující, ale tyto kroky jsou nezbytné pro dodání spamem neposkvrněné zku?enosti pro v?echny u?ivatele.

Děkujeme, ?e s námi máte strpení a pokud uvidíte jakykoliv spam, ktery nám unikl, prosíme nahlaste to vyboru pro Dohled!