AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-22 11:37:16 -0500
Original:
Automatically hiding spam works
Tags:

Τι? τελευτα?ε? βδομ?δε?, το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχε?ο Μα?) αντιμετωπ?ζει ?ναν ασυν?θιστα υψηλ? αριθμ? ανεπιθ?μητων ?ργων τα οπο?α δημιουργ?θηκαν για να διαφημ?σουν ζωνταν?? διαδικτυακ?? μεταδ?σει? αθλητικ?ν αγ?νων. ?χουμε λ?βει δι?φορα μ?τρα για να ανταπεξ?λθουμε σε αυτ? τα ανεπιθ?μητα ?ργα και, μ?σα στι? επ?μενε? ημ?ρε?, θα προβο?με σε ?να ακ?μα: την αυτ?ματη απ?κρυψη ?ργων τα οπο?α η υπηρεσ?α εντοπισμο? ανεπιθ?μητου υλικο? που χρησιμοποιο?με θεωρε? πω? ε?ναι ανεπιθ?μητα.

Χρησιμοποιο?με παρασκηνιακ? τον συγκεκριμ?νο ανιχνευτ? ανεπιθ?μητου υλικο? εδ? και λ?γο καιρ? και ?χει ποσοστ? ακριβε?α? 99,3% ?σον αφορ? στην αναγν?ριση ανεπιθ?μητων ?ργων και σχολ?ων στο AO3. Αυτ? σημα?νει πω? υπ?ρχει μια μικρ? πιθαν?τητα κ?ποια μη ανεπιθ?μητα ?ργα να επισημανθο?ν λανθασμ?να ω? ανεπιθ?μητα.

Ε?ν το ?ργο σα? επισημανθε? ω? ανεπιθ?μητο, θα σα? στε?λουμε ?να μ?νυμα (email) προ? ενημ?ρωσ? σα?. Η Επιτροπ? Κατ?χρηση? θα ελ?γξει το ?ργο σα? ?σο το δυνατ?ν γρηγορ?τερα και θα το εμφαν?σει ξαν?, εφ?σον δεν πρ?κειται για ανεπιθ?μητη διαφ?μιση. Τα ?ργα δε θα ελεγχθο?ν για ?λλε? παραβι?σει? των ?ρων Παροχ?? Υπηρεσι?ν εν?σω βρ?σκονται στη λ?στα των ανεπιθ?μητων.

Ζητο?με συγγν?μη απ? του? χρ?στε? τα ?ργα των οπο?ων επισημα?νονται λανθασμ?να ω? ανεπιθ?μητα και απ? ?λου? ?σου? περιμ?νουν να εξετ?σουμε και να εκπληρ?σουμε το α?τημ? του? για πρ?σκληση. Αντιλαμβαν?μαστε πω? αυτ? η κατ?σταση ε?ναι απογοητευτικ?, αλλ? τα εν λ?γω μ?τρα ε?ναι απαρα?τητα για την εξασφ?λιση μια? εμπειρ?α? χωρ?? ανεπιθ?μητα ?ργα για ?λου? του? χρ?στε? μα?.

Σα? ευχαριστο?με για την καταν?ησ? σα? και αν εντοπ?σετε κ?ποιο ανεπιθ?μητο ?ργο που ?χει ξεφ?γει τη? προσοχ?? μα?, παρακαλο?με να το αναφ?ρετε στην Επιτροπ? Κατ?χρηση?!