AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-22 11:41:07 -0500
Original:
Automatically hiding spam works
Tags:

Przez kilka ostatnich tygodni Archive of Our Own – AO3 (Nasze W?asne Archiwum) mia?o do czynienia z niezwykle du?? ilo?ci? prac b?d?cych spamem, stworzonych, by reklamowa? streamy wydarzeń sportowych. Podj?li?my ju? pewne kroki, aby poradzi? sobie z tym problemem i w ci?gu nadchodz?cych kilku dni podejmiemy jeszcze jeden - automatyczne ukrywanie prac, które wed?ug naszej us?ugi wykrywania spamu s? spamem.

Wykrywacza spamu u?ywali?my za kulisami ju? od jakiego? czasu, a jego trafno?? w identyfikacji prac i komentarzy b?d?cych spamem wynosi 99,3%. Oznacza to, ?e szansa na b??dne oznaczenie pracy nie b?d?cej spamem jako spam jest niewielka.

Je?li twoja praca zosta?a oznaczona jako spam, wy?lemy ci informuj?cego o tym maila. Nasz zespó? Nadu?y? przejrzy twoj? prac? tak szybko, jak tylko b?dzie mog?a i je?li nie jest ona spamem, pojawi si? na AO3. Prace znajduj?ce si? w kolejce spamowej nie b?d? przegl?dane pod k?tem innych naruszeń Regulaminu Serwisu.

Przepraszamy wszystkich u?ytkowników, których prace s? b??dnie oznaczone jako spam, a tak?e wszystkich tych, którzy aktualnie czekaj? na nasze przejrzenie i zrealizowanie ich pro?by o zaproszenie. Zdajemy sobie spraw?, ?e jest to frustruj?ca sytuacja, ale te kroki s? konieczne, by pomóc nam dostarczy? do?wiadczenie wolne od spamu dla wszystkich u?ytkowników.

Dzi?kujemy za wspó?prac?, a je?li gdziekolwiek zauwa?ycie jakikolwiek spam, który nam umkn??, prosimy o zg?oszenie tego do Nadu?y?!