AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-22 11:45:06 -0500
Original:
Automatically hiding spam works
Tags:

Trong nh?ng tu?n v?a qua, Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng L?u Tr? c?a Chúng Ta) ph?i ??i phó v?i m?t l??ng tác ph?m rác (spam) cao b?t th??ng. Các tác ph?m này qu?ng cáo nh?ng d?ch v? truy?n hình tr?c ti?p các s? ki?n th? thao qua Internet (live stream). Chúng t?i ?? ti?n hành m?t s? bi?n pháp x? ly các tác ph?m rác này, và trong vài ngày t?i chúng t?i s? t? ??ng ?n các tác ph?m mà d?ch v? dò rác c?a chúng t?i cho là rác.

Chúng t?i ?? dùng d?ch v? dò rác này trong h?u tr??ng ???c ít lau, và nó có kh? n?ng tìm th?y tác ph?m và bình lu?n rác trên AO3 v?i xác su?t 99.3%. Nh? v?y, có kh? n?ng m?t s? ít tác ph?m kh?ng ph?i là rác s? b? ?ánh d?u sai l?m là rác.

N?u tác ph?m c?a b?n b? ?ánh d?u là rác, chúng t?i s? báo v?i b?n qua email. Ban x? ly L?m Quy?n c?a chúng t?i s? ki?m tra tác ph?m c?a b?n nhanh nh?t có th? và hi?n nó l?i n?u kh?ng ph?i là m?t qu?ng cáo rác. Trong khi ki?m tra các tác ph?m ???c ?ánh d?u là rác, chúng t?i s? kh?ng ki?m tra xem các tác ph?m ?ó có vi ph?m các ?i?u Kho?n D?ch V? khác hay kh?ng.

Chúng t?i xin l?i t?t c? nh?ng ng??i dùng v?i tác ph?m b? nh?m báo là rác, và t?t c? nh?ng ai ?ang ch? chúng t?i ki?m tra và ch?p nh?n ??ng ky tài kho?n cho h?. Chúng t?i bi?t r?ng tình hu?ng này r?t khó ch?u, nh?ng chúng t?i c?n áp d?ng nh?ng bi?n pháp này ?? cung c?p m?t tr?i nghi?m kh?ng có rác cho t?t c? nh?ng ng??i dùng AO3.

C?m ?n b?n ?? kiên nh?n ch? ??i, và n?u b?n th?y b?t k? tác ph?m rác nào thoát kh?i l??i c?a chúng t?i, xin th?ng báo ban x? ly L?m Quy?n!