AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-25 12:28:13 -0500
Original:
The OTW is Now a Humble Store Charity
Tags:

Jeste?my jako OTW (Organizacja na rzecz Twórczo?ci Przeobra?onej) szcz??liwi mog?c zaprezentowa? wam nowy sposób okazania nam wsparcia: jeste?my obecnie jedn? z archiveofourowno.comanizacji charytatywnych, któr? mo?esz wybra? podczas zakupu Humble Bundle lub przez Humble Store!

Humble Bundle pozwala ci wp?aci? dowoln? kwot? za asortyment gier, ksi??ek i oprogramowania, podczas gdy Humble Store s?u?y za centrum dla u?ytkowników do zakupu gier na ró?ne platformy. W obu przypadkach mo?esz wybra? kwot?, która zostanie przelana na konto OTW i jej projektów, w tym i Archive of Our Own – AO3 (Nasze W?asne Archiwum), Fanlore, i wiele innych. Dost?pno?? produktów mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od kraju, ale wybór jest naprawd? przeogromny! Podczas u?ywania Humble Store do zakupu gier, albo w trakcie kupowania Humble Bundle, wybierz "Organization for Transformative Works" jako archiveofourowno.comanizacj?, któr? chcesz wesprze? podczas finalizowania zakupu, wtedy otrzymamy cz??? wp?aconej kwoty. Jak zwykle zapewniamy pe?n? dyskrecj?!

(Dotacje, które OTW otrzymuje jako datek od zakupów na Humble Bundle lub Humble Store nie sprawi?, ?e staniesz si? cz?onkiem OTW. Je?li chcesz zosta? naszym cz?onkiem, prosz? dokonaj datku u?ywaj?c tego formularza.)

Dzi?kujemy za okazane wsparcie!

OTW jest macierzyst? archiveofourowno.comanizacj? non-profit, w sk?ad której wchodzi wiele ró?nych projektów, m.in. AO3, Fanlore, Open Doors (Drzwi otwarte), TWC, i Wsparcie Prawne OTW. Jeste?my archiveofourowno.comanizacj? fanowsk?, ca?kowicie opart? na dobrowolnych datkach, zatrudniaj?c? wolontariuszy. Dowiedz si? o nas wi?cej na stronie OTW. Aby dowiedzie? si? wi?cej o naszej grupie t?umaczy, która przet?umaczy?a ten tekst, odwied? stron? T?umaczy.